LaboratoriCoordinadora: Dra. Anna M. Padrós

L'Hospital disposa de servei de laboratori 24x7.

Està gestionat pel Laboratori de Referència de Catalunya i processa tant les mostres urgents, que són analitzades de manera immediata in situ, com les ambulatòries i les proves complexes, que són analitzades en el laboratori central, equipat amb utillatge d'última generació.

Instruccions per a la recollida de mostres